Search

Thanh tra - Kiểm tra

- Năm 2024:

1. Thông báo 89/TB-ĐHNT ngày 29/01/2024 Triển khai báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị, đề xuất theo thông báo kết quả kiểm tra

2. Thông báo v/v công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo và cấp phát chứng chỉ thuyền viên tàu cá tại Viện KH&CNKTTS

- Năm 2023:

1. Quyết định 312/QĐ - ĐHNT ngày 15/3/2023 về việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác lưu trữ tại Thư viện-Trường Đại học Nha Trang

2. Quyết định 313/QĐ - ĐHNT ngày 15/3/2023 về kiểm tra việc quản lý, giảng dạy các học phần thực hành, thực tập

3. Quyết định 357/QĐ - ĐHNT ngày 29/3/2023 về việc kiện toàn Tổ kiểm tra chấp hành kỉ luật lao động

4. Quyết định 429/QĐ - ĐHNT ngày 10/4/2023 thành lập Tổ kiểm toán nội bộ Trường Đại học Nha Trang 2023

5. Quyết định 1551/QĐ-ĐHNT ngày 18/10/2023 về việc kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học năm 2023

- Năm 2022:

1. Quyết định 365/QĐ - ĐHNT ngày 31/3/2022  về việc kiểm tra công tác tổ chức thi, cấp phát, quản lý chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

2. Quyết định 425/QĐ - ĐHNT ngày 15/4/2022  về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học

3. Quyết định 555/QĐ - ĐHNT ngày 12/5/2022  về việc kiện toàn Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm của Trường ĐHNT

4. Quyết định 705/QĐ - ĐHNT ngày 22/6/2022  về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về mua sắm, cấp phát thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác y tế học đường tại Trường ĐHNT

5. Quyết định 1119/QĐ - ĐHNT ngày 30/8/2022  về việc thành lập Tổ kiểm tra thanh toán giảng dạy năm học 2021-2022

6. Quyết định 1451/QĐ - ĐHNT ngày 26/10/2022 về việc kiện toàn Tổ giám sát thi, năm học 2022-2023

7. Quyết định 1513/QĐ - ĐHNT ngày 07/11/2022  Thanh tra việc thực hiện các quy định về tự chủ tại Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy

8. Quyết định 1526/QĐ - ĐHNT ngày 11/11/2022  Quyết định về việc kiểm tra công tác tuyển sinh đại học năm 2022