Search

Giới thiệu

I. CHỨC NĂNG 

Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng trường quản lý và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng; giúp Hiệu trưởng giám sát thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo viên chức, người lao động.

(Trích Nghị quyết số 20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 của Hội đồng trường về việc quy định chức năng của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nha Trang).

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

a) Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm thuộc tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường;

b) Tham mưu Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong Nhà trường theo kế hoạch hoặc khi Hiệu trưởng yêu cầu;

c) Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

d) Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác kiểm toán nội bộ; hỗ trợ nghiệp vụ cho Tổ kiểm toán nội bộ hoạt động;

đ) Giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Nhà trường; giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của Hiệu trưởng đối với các đơn vị, cá nhân liên quan; 

e) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ theo quy định (trừ các cuộc giám sát do Hội đồng trường tổ chức).

2. Công tác pháp chế

a) Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý nội bộ có liên quan đến chức năng của đơn vị;

b) Thẩm định, rà soát, kiểm tra tính pháp lý của văn bản, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ trong Trường;

c) Tư vấn, góp ý các đơn vị, cá nhân về các vấn đề pháp lý (hợp đồng, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thỏa thuận…) trước khi trình Hiệu trưởng, Hội đồng trường hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét,

d) Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật đối với VC, NLĐ;

đ) Chủ trì công tác góp ý của Nhà trường cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

g) Đại diện cho Nhà trường trong các vụ việc pháp lý khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

3. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong phạm vi trách nhiệm của Hiệu trưởng;

b) Giám sát các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

c) Thường trực Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở;

4. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo viên chức, người lao động

- Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật.

5. Công tác khác

a) Quản lý, đánh giá viên chức, người lao động của đơn vị; quản lý tài sản thiết bị được giao;

b) Thực hiện chế độ báo cáo, giải trình về nhiệm vụ được giao theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng giao.

(Trích Quyết định số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nha Trang)

Phân công nhiệm vụ cụ thể năm học 2022-2023 của Phòng Thanh tra - Pháp chế thể hiện ở file đính kèm