Tin tức

Thanh tra việc thực hiện các quy định về tự chủ tại Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy

  • 09-01-2023
  • /
  • Thanh tra Pháp chế Phòng
  • 21
  • Tin tức
Thanh tra việc thực hiện các quy định về tự chủ tại Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy

      Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐHNT ngày 25/10/2022 của Hiệu trưởng về thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023; Quyết định số 1513/QĐ-ĐHNT ngày 07/11/2022 của Hiệu trưởng về thanh tra việc thực hiện các quy định về tự chủ tại Viên Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy (đơn vị trực thuộc Trường); từ ngày 20/12/2022 - 30/12/2022, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy (sau đây gọi tắt là Viện) về thực hiện các quy định tự chủ trong giai đoạn từ 01/4/2021 đến 31/8/2022.

      Hoạt động thanh tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Viện, phát hiện các tồn tại, hạn chế, từ đó kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý nhằm giúp đơn vị thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và Nhà trường trong quá trình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm

     Nội dung thanh tra được xem xét toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Viện: việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý nội bộ; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài sản, tài chính, hoạt động khoa học công nghệ. Công tác thanh tra được thực hiện qua xem xét báo cáo tình hình, kết quả thực hiện của Viện; đối chiếu, so sánh các hồ sơ, tài liệu minh chứng; làm việc trực tiếp với các bộ phận, cá nhân có liên quan.

      Trình tự, thủ tục thanh tra thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, không làm cản trở hoạt động hoạt động bình thường của các đơn vị, cá nhân; đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ.

      Kết thúc thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị, Đoàn thanh tra sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, tham mưu Hiệu trưởng ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

 

Kiểm tra công tác tuyển sinh đại học năm 2022

Bài viết trước

Kiểm tra công tác tuyển sinh đại học năm 2022

Bài viết liên quan