Thông báo

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đối thoại VC, NLĐ năm 2022

  • 13/06/2022

Căn cứ Nghị quyết số 817/NQ-ĐHNT ngày 17/8/2020 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Trường ĐHNT 

Hiệu trưởng sẽ tổ chức buổi đối thoại với toàn thể VC, NLĐ (dự kiến vào ngày 01/7/2022). Để nội dung buổi đối thoại có chất lượng và đạt hiệu quả cao, Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị phối hợp với Chủ tịch Công đoàn bộ phận tổ chức lấy ý kiến góp ý của VC, NLĐ thuộc đơn vị; các ý kiến góp ý gửi về phòng Thanh tra - Pháp chế (trước ngày 20/6/2022) để tổng hợp. 

Thông báo số 440/TB-ĐHNT ngày 08/6/2022 đính kèm.